آناتومی حلق (Anatomy of pharynx)

آناتومی حلق (Anatomy of pharynx)

تعریف حلق: نیم استوانه عضلانی-فاسیائی است که دهان وبینی رابه حنجره و مری متصل می کند.

دربالابه قاعده جمجمه درپائین درسطح مهره ششم گردن درامتداد مری قرار می گیرد

در قدام به دهان،بینی وحنجره مربوط است.

مطابق شکل زیر حلق به سه ناحیه تقسیم می شود شامل:

حلق دهانی (Oropharynx)
حلق بینی (Nasopharynx)
حلق حنجره ای (Laryngopharynx)
pharynx
ساختار حلق


– نکاتی در مورد حلق

سوراخهای خلفی بینی به نازوفارنکس باز می شود.
دهانه خلفی دهان به اوروفارنکس باز می شود.
دهانه فوقانی حنجره به لارینگوفارنکس باز می شود.
حفره حلق در جلو با یک سوم خلفی زبان و بخش خلفی حنجره مرتبط است.
دهانه شیپوراستاش به جدارخارجی حلق بینی بازمی شود.
لوزه های زبانی،حلقی وکامی درسطح عمقی جدارهای حلق قرار دارند
حلق در خلف بوسیله فضای رتروفارنژیال از ستون مهره ای جدامی شود.
حلق با کام نرم نیز مرتبط است.
جدارهای حلق توسط عضلات اسکلتی وفاسیا ساخته شده است


– عضلات حلق
به دو گروه تقسیم می شوند:

الف : عضلات تنگ کننده

در هر طرف سه عضله قرار ذارذ
این عضلات روی هم همپوشانی دارند
این سه عضله حفره حلق را تنگ یا باریک می کنند
انقباض متوالی این سه عضله از بالا به پائین غذا را به سمت مری هدایت می کند
از عصب واگ عصب می گیرند
ب : عضلات طولی

سه عضله طولی وجوددارد:
استیلوفارنژیوس که اززائده استیلوئید منشا می گیرد
سالپنگوفارنژیوس که از بخش غضروفی لوله فارنژیوتمپانیک منشا می گیرد
پالاتوفارنژیوس که از کام نرم منشا می گیرد
این عضلات جدار حلق را بالامی کشند یا در حین بلع غذارا در طول حلق به پائین رانده ووارد مری می کند


– فاسیا

به دولایه تقسیم می شود و عضلات حلق را دربرمی گیرد:

یک لایه به نام فاسیای دهانی حلقی (buccopharyngeal) که از خارج عضلات حلق رامی پوشاند
یک لایه ضخیم تر به نام فاسیای فارنگوبازیلر که سحطح داخلی حلق را می پوشاند
فاسیا در محلهائی که عضلات کافی نیست جدار حلق راتقویت می کند بخصوص در محل بالاتر از عضله تنگ کننده فوقانی– شریان های حلق

بخش فوقانی حلق:

شریان حلقی صعودی
شریان کامی صعودی و لوزه ای
شاخه های متعددی از شریان های ماگزیلری و زبانی
نواحی تحتانی حلق:

شاخه های حلقی شریان تیروئیدی تحتانی که شاخه ای ازشریان ساب کلاوین است خون می گیرد
خون اصلی لوزه های کامی از طریق شاخه لوزه ای شریان فاسیال مبدا می گیرد– وریدهاوعروق لنفاوی

وریدها
یک شبکه می سازند که ازبالا به شبکه پتریگوئیدواز پائین به وریدهای فاسیال و ژوگولرداخلی تخلیه می شوند
عروق لنفاوی

به عقده های لنفاوی گردنی عمقی تخلیه می شوندکه شامل عقده های رتروفارنژیال،پاراتراکئال وinfrahyoid می باشند


– اعصاب حلق

عصب دهی حرکتی و بخش عمده ای از عصب دهی حسی حلق (بجز ناحیه بینی)عمدتاتوسط شاخه های اعصاب واگ وگلوسوفارنژیال تامین می شود.تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ